Video

EDUCA พา LEaRN EP27.: เปลี่ยนบทบาท เสริมบทเรียน KS3/4 Modern Foreign Languages - Pupil As Teacher

 2 years ago 1407

คุณครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนให้กับนักเรียนได้หลากหลายรูปแบบตามเทคนิคและปัจจัยต่าง ๆ ทางการเรียนรู้ เช่น การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สามารถใช้เทคนิคการสอนให้การเรียนสนุกสนานมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังผสมผสานกับเนื้อหาอื่น ๆ EDUCA พา LEaRN ในวิดีโอนี้ จะนำเสนอไอเดียการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของคุณครู Lorraine Thomas ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เปลี่ยนบทบาท จากนักเรียนที่เรียนในห้อง ไปเป็นครู สอนภาษาให้กับน้อง ๆ ในระดับชั้นประถม โดยการที่นักเรียนจะต้องไปเป็นครูนั้น จำเป็นที่จะต้องฝึกฝน ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาหรือบทเรียนที่ได้สอน เกิดเป็นผลดีที่นักเรียนจะต้องทบทวนบทเรียนก่อนอยู่เสมอ อีกทั้งยังได้พัฒนาทักษะการสื่อสาร เพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการสอนนอกจากเทคนิคการสอนแล้ว การสื่อสารหรืออธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ซึ่งนอกจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะได้พัฒนาทักษะต่าง ๆ แล้ว น้อง ๆ ชั้นประถมเอง ก็ได้รับผลพลอยได้ในเรื่องของการปูพื้นฐานทางภาษาเพื่อการศึกษาต่อไปในอนาคต https://proteachervideo.com/programme/2261/ks3-ks4-modern-foreign-languages-pupil-as-teacher
ขอบคุณวิดีโอจาก Pro Teacher Video


TAG: #EDUCAพาLEaRN #การออกแบบการเรียนรู้ #ภาษาต่างประเทศ #การจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ #ทักษะทางภาษา #ผู้ช่วยครู