Video

Coaching and Mentoring : นิยามและที่มา

 4 years ago 3097

Coaching and Mentoring มีความหมายที่คล้ายคลึงกัน คือ เป็นการชี้แนะ ชี้นำ การเป็นพี่เลี้ยง แต่เมื่อศึกษาถึงที่มา ของคำ 2 คำนี้พบว่า มีความแตกต่างกัน โดยคำว่า “Coach” จะหมายถึงรถโค้ช รถม้าขนาดใหญ่ หรือหมายถึงคนสอน ผู้อบรม ในขณะที่คำว่า “Mentor” จะหมายถึงผู้ให้คำแนะนำ ที่่ปรึกษาที่ผู้มากประสบการณ์ การศึกษาถึงที่มา ของคำเหล่านี้ จะช่วยให้เข้าใจความหมายของคำว่า “Coaching and Mentoring” ได้ดียิ่งขึ้น

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ #Professional Learning Community #Plc #Coaching #Mentoring #Teachersaslearners