EDUCA 2014 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 7 หวังช่วยกันสะท้อนให้สังคมตระหนักว่า การศึกษาเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญ โดยเฉพาะ “ครู” ผู้เป็นคานงัดสำคัญในการพัฒนาการศึกษา โดยปีนี้ได้ชูแนวคิดหลัก คือ Assessment for Learning : Wrong Questions Never Yield Right Answers" หรือ "การประเมินเพื่อการเรียนรู้ หากตั้งคำถามผิดก็ไม่มีคำตอบที่ถูก

          หากเราเชื่อมั่นในปรัชญาการศึกษาที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ การประเมินเพื่อการเรียนรู้ ก็นับได้ว่าเป็นกลยุทธ์สำคัญมากในการจัดการเรียนการสอน เพราะเป็นวิธีการที่ทำให้ครูได้คอยสังเกต ประเมินผู้เรียนตลอดเวลา เพื่อให้เข้าใจ ติดตามการเรียนรู้ของเด็ก และพัฒนาการสอนของครูเองให้สามารถตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ ซึ่งผลลัพธ์จะสร้างการเรียนรู้ที่ยั่งยืนให้กับเด็ก และสร้างความเชี่ยวชาญให้กับวิชาชีพครู หัวข้อนี้ได้รับความสนใจในเวทีการประชุมทางการศึกษาทั่วโลกเช่น ในสิงคโปร์ที่เป็นประเทศชั้นนำทางด้านการศึกษา ก็มีการจัดประชุมหัวข้อนี้โดยเฉพาะแก่กลุ่มครูใหญ่และใน EDUCA 2014 ก็ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจากประเทศทั่วโลก ได้แก่ ฮ่องกง สิงคโปร์ ออสเตรเลีย ฟินแลนด์ แคนาดา และนิวซีแลนด์ มาบรรยายในหัวข้อนี้โดยตรง

ภายในงานประกอบด้วย 
          • การประชุมนานาชาติ International Conference 
          โดยผู้เชี่ยวชาญจาก 6 ประเทศชั้นนำทางด้านการศึกษาภายใต้แนวคิดการประเมินเพื่อการเรียนรู้ อาทิ ศาสตราจารย์ยารีลาโวเนนหัวหน้าภาควิชาการศึกษาครูมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์ ในหัวข้อ “บทบาทของการประเมินเพื่อการเรียนรู้ในระดับประเทศและในระดับชั้นเรียนต่อคุณภาพการศึกษา ”รองศาสตราจารย์ ริต้า ชุก ยิน เบอร์รี่ สำนักวิจัยเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ สถาบันครุศึกษาแห่งประเทศฮ่องกง ในหัวข้อ “การประเมินเพื่อการเรียนรู้: การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นความคิดและการให้ผลสะท้อนกลับเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้” ศาสตราจารย์คลินิก ไมเคิลแอสกิวมหาวิทยาลัยโมแนช ประเทศออสเตรเลีย ในหัวข้อ “ การประเมินเพื่อการเรียนรู้: คำตอบที่ผิดสามารถนำไปสู่ความเข้าใจที่ถ่องแท้” เป็นต้น 
          • ครั้งแรกกับเวิร์คชอปต่างประเทศ จากวิทยากรต้นตำรับเรื่องห้องเรียนกลับด้านหัวข้อ Flip your classroom และการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน Team-based Learning 
          • กิจกรรมเวิร์คชอปกว่า 200 หัวข้อ จากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาเพื่อการพัฒนาครู โดยครูสามารถเลือกเข้าร่วมได้ตามความสนใจ และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ การสอนเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 พัฒนาการทางสมองของเด็กแต่ละวัย การสอนประวัติศาสตร์และสำนึกพลเมือง เสวนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการสอนสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เป็นต้น 
          • Principal Forum ฟอรั่มครูใหญ่ เรื่อง“ความสำคัญของครูใหญ่:วิชาสังคมศึกษากับความเป็นชาติ” 
          • สัมมนาพิเศษ โดยวิทยากรรับเชิญจากสถานทูตฟินแลนด์ เรื่อง“แนวโน้มใหม่ของระบบการศึกษาประเทศฟินแลนด์” 
          • สัมมนาวิชาการของสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย 
          • นิทรรศการการจัดแสดงสินค้า นวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยีและกิจกรรมห้องเรียนต้นแบบ