EDUCA 2015 : มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 8 ระดมความรู้ทางด้านการศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและระดับโลก ส่งตรงถึงครู ผู้บริหารโรงเรียน และนักการศึกษาทั่วไทย ภายใต้แนวคิดหลัก "On Schooling โรงเรียน! โรงเรียน! โรงเรียน!" ให้ความสำคัญที่ห้องเรียน และโรงเรียน ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้น คุณภาพของการเรียนรู้ของเด็ก มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้เพื่อเด็กอย่างแท้จริง เป็นพลังสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาสู่ผู้เรียนที่แท้จริง และ ยั่งยืน

          นำเสนอองค์ความรู้ และบทเรียนการปฏิรูปห้องเรียน และโรงเรียนทั้งในและต่างประเทศภายใต้หลักการ คิดข้ามบริบท (Think Across) กับการประชุมนานาชาติ, การสัมมนาพิเศษจากสถานทูตฟินแลนด์ และเกาหลี เพื่อเรียนรู้บทเรียนนานาชาติ จากผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาระดับโลก อาทิ ศ. มิก วอเตอร์ มหาวิทยาลัยวอฟเวอร์แฮมพ์ตัน สหราชอาณาจักร หัวข้อ "สอนอย่างไรเพื่อให้เด็กเรียนรู้" ผศ.ดร.เอซูเกะ ไซโตะ อาจารย์จากสถาบันครุศึกษาแห่งชาติสิงคโปร์ ในหัวข้อ "การศึกษาชั้นเรียนเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้-แนวทางเพื่อการปฏิรูปโรงเรียน" และ เอลเลน มัวร์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์ฝึกอบรมครูใหม่ สหรัฐอเมริกา กับหัวข้อ "กระบวนการพัฒนาครูใหม่สู่ความเป็นมืออาชีพ" เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการเสวนาพิเศษ "นวัตกรรมเกี่ยวกับการศึกษาทางไกลทั้งในไทยและต่างประเทศ" โดยการสนับสนุนจาก DLTV และ DLIT ด้วย

          คิดไปข้างหน้า(Think Ahead) กับการสร้างภาวะผู้นำแก่ครูใหญ่ใน ฟอรั่มครูใหญ่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา หัวข้อ "ครูใหญ่ในบทบาท ผู้นำกิจกรรมการสอน (Instructional Leadership) กับการสร้างโรงเรียนเพื่อเด็กทุกคน" คิดตรอง (Think Again) เพื่อบริบทไทย กับ เวิร์คชอบสำหรับครูไทยกว่า 200 หัวข้อ โดยครูสามารถเลือกหัวข้อเข้าร่วมได้ตามความสนใจ และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ หัวข้อที่น่าสนใจ เช่น Skills for Your Life ไม่ใช่แค่ Life Skills, ปฏิรูปการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ที่แท้จริง, หลากหลายการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่หลากหลาย เป็นต้น รวมทั้งกิจกรรมห้องเรียนต้นแบบ (Model Classroom) และงานแสดงสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อปรับใช้ในห้องเรียน