Video

Letter and sound: <er>

 3 years ago 1547

รายการสอนภาษาอังกฤษสำหรับระดับประถมศึกษาตอนต้น ที่ใช้หลักการ phonics ในการสอนเพื่อฝึกทักษะการอ่านเบื้องต้น เน้นการเรียนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนุกสนาน เช่น เกมและนิทาน เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักตัวอักษร เสียงอักษร ทวิอักษร และสระประสม ในตอน Letter and sound: เด็ก ๆ จะได้เล่นเกมจับคู่ตัวอักษร ทบทวนการออกเสียงและการเขียน E, R, I, U และสนุกกับการร้องเพลงเสียงสระประสม er เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะเรียนรู้เสียงอักษร ที่มีรูปสะกดอันหลากหลายในช่วง Alternative Spelling ซึ่งได้แก่ รูปสะกด ur, ir, er และไปหัดอ่านกับแบบอ่านเรื่องเล่า เล่นเกมสนุก ๆ และฝึกเขียนรูปประโยคจากเรื่องเล่า

เนื้อหาจาก eng24


TAG: #enghour #Eng Hour #ภาษาอังกฤษ #ประถมศึกษาตอนต้น #Phonics Song #Phonics #Letter and sound er #เสียงสระประสม #สระประสม #เสียงอักษร #ทวิอักษร #Alternative Spelling