Video

Veterinarian สัตวแพทย์ ตอน 1

 3 years ago 1526

เปิดคลินิกสัตวแพทย์ มาเรียนรู้คำศัพท์อวัยวะต่าง ๆ ของสัตว์เลี้ยง ที่บางคำก็ใช้ต่างจากคน รวมทั้งโรคยอดฮิตของสัตว์เลี้ยงที่สัตวแพทย์จำเป็นต้องรู้ จากนั้น มาทำความรู้จักเสียงร้องของสัตว์ต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ ว่าแตกต่างจากเสียงร้องแบบไทย ๆ อย่างไร เพื่อช่วยให้เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมภาษา กับครูหญิง ดร.วรกมล มีเพียร

เนื้อหาจาก eng24


TAG: #The Workshop #ภาษาอังกฤษ #อาชีพ #การใช้ภาษาอังกฤษประกอบอาชีพ #การใช้ภาษาอังกฤษในงาน #การพูดภาษาอังกฤษ #ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร #ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน