Video

Differentiated Instruction: เพราะนักเรียนทุกคนมีความพิเศษเป็นของตัวเอง (EDUCA Zoom EP.13)

 3 years ago 4075

การจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความแตกต่างในแต่ละบุคคล (DI: Differentiated Instruction) แนวคิดในการออกแบบ การจัดการเรียนรู้ ที่ตอบสนองความหลากหลายของผู้เรียน โดยการมองผู้เรียนออกเป็น 3 ส่วนสำคัญดังนี้ ความพร้อมในการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างไร ความสนใจของผู้เรียน และวิธีการเรียนรู้ของแต่ละคน ที่มีรูปแบบแตกต่างกัน ดังนั้นการออกแบบการเรียนรู้แต่ละครั้งก็คำนึงถึง 3 ส่วนนี้ด้วย การจะออกแบบจัดการเรียนรู้แบบ DI ครูต้องมีความเชื่อว่าผู้เรียนมีความหลากหลาย มีเอกลักษณ์ ความพิเศษเป็นของตัวเอง โดยสร้างความหลากหลายจากการออกแบบผ่านทาง เนื้อหา (Content) กระบวนการ (Process) ผลงาน (Product) ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบนี้ได้ต้องมีความชัดเจนเรื่องผลการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนเรื่องอะไร จนเกิดเป็นการออกแบบเนื้อหา กระบวนการ และผลงานตามความหลากหลายของเด็กๆ ได้ โดย EDUCA ได้พูดคุยกับ ผศ.ดร.จุฑารัตน์ วิบูลผล ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อ Differentiated Instruction: เพราะนักเรียนทุกคนมีความพิเศษเป็นของตัวเอง

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ascd.org/publications/curriculum-update/winter2000/Differentiating-Instruction.aspx


TAG: #EDUCAZoom #โควิด19 #COVID19 #การจัดการเรียนรู้ #การออกแบบ #ความหลากหลายของผู้เรียน #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #Differentiated Instruction #DI #โรคระบาดใหญ่