Video

CAT english: ฟิตเนส เซ็นเตอร์

 3 years ago 1583

เวลาไปออกกำลังกาย คนไทยมักพูดสั้น ๆ ว่าไป fitness (สมรรถภาพ) ซึ่งทำให้ความหมายผิดไป ที่ถูกต้อง ต้องใช้คำว่า fitness center (ฟิตเนส เซ็นเตอร์) และคำว่า " PT = personal trainer " หลายคนสงสัยว่าหมายถึงอะไร มาหาคำตอบได้ใน ‘CAT English’ ตอน ฟิตเนส เซ็นเตอร์

เนื้อหาจาก eng24


TAG: #CAT english #ภาษาอังกฤษ #ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร #ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน