Video

EDUCA Cafe Podcast: 5 ขั้นตอน สังเกตเด็กเล็กอย่างใคร่ครวญ

 3 years ago 2240

EDUCA Podcast ขอนำเนื้อหาเกี่ยวกับนักเรียนระดับปฐมวัย จาก EDUCA Online Workshop มาแบ่งปันกัน เด็กปฐมวัยอยู่ในช่วงที่กำลังเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวพร้อมกับมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ ไปพร้อมกัน แต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะยังทำได้ไม่ดีนัก คือ การสื่อสาร งานสำคัญของครูปฐมวัย นอกจากจะเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่อบอุ่น ไว้วางใจ ปลอดภัย ให้เกิดขึ้นแก่เด็กปฐมวัย โดยเฉพาะเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ครูยิ่งต้องมีความไวในการสังเกตเห็นเบื้องหลังของพฤติกรรม แต่การจะหมั่นฝึกฝนให้เป็นผู้สังเกต “ที่ใคร่ครวญ” ได้ EDUCA มี 5 ขั้นตอน ช่วยครูให้สังเกตเด็กเล็กอย่างใคร่ครวญ การสังเกตอย่างใคร่ครวญเป็นวิธีการที่มาจากการปฏิบัติสมาธิตามแนวพุทธศาสนา


TAG: #EDUCAPodcast #ปฐมวัย #การสังเกตอย่างใคร่ครวญ #การจัดการชั้นเรียน #พฤติกรรมนักเรียน