Video

ลองฟัง (E)DU Podcast EP.15: Online Learnนิ่ง? (3) สร้างทักษะการเรียนรู้แบบนำตนเอง กับ อ.ดี้

 2 years ago 2421

ลองฟัง (E)DU พาไปพูดคุยกับ ผศ.ดร.จุฑารัตน์ วิบูลผล ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในเรื่อง SDL Self-Directed Learning การเรียนรู้แบบนำตัวเอง นักการศึกษาอาจรู้จักคำอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน แต่ SDL มีความเฉพาะ ผู้เรียนเป็นผู้กำกับ ดูแล จัดการเรียนรู้ของตัวเอง ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต แรกเริ่มมาจากการศึกษาผู้ใหญ่ การเรียนรู้ด้วยการนำตัวเอง แค่รู้ว่าชอบเรียนอะไรไม่พอ แต่จะมีเนื้อหาบางเรื่องเป็นสิ่งสำคัญจำเป็นของผู้เรียนที่ต้องรู้ กระบวนการเรียนรู้ประเภทนี้ใกล้เคียงกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน แต่ผู้ทำกระบวนการคือผู้เรียนทั้งหมด เราจะเห็น SDL มากขึ้นในระบบการศึกษาตามหลักสูตรทั่วไป โดยผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตัวเองที่หลากหลาย ตามแบบฉบับของตัวเอง ถ้าคุณครูกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการนำตัวเอง ครูนำ SDL ไปประยุกต์ใช้ในบทเรียนได้อย่างไร ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะการเรียนการสอนทางไกลในปัจจุบัน สำคัญที่แหล่งเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากแค่ไหน ถึงจะให้เด็กจัดการกระบวนการเรียนรู้เอง แต่ครูต้องมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุน เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะด้านกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ นอกจากครูเชื่อ ต้องทำให้นักเรียนเชื่อด้วย ว่าเขาทำได้ และ การกำหนดเวลาที่เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีความหลากหลายทุกคน

Podcast น้องใหม่ ใส่ใจการศึกษา


TAG: #EDUCAPodcast #ลองฟังดู #ลองฟัง(E)DU #ทักษะการเรียนรู้แบบนำตนเอง #ครูรุ่นใหม่ #ครูไทย #การศึกษาไทย #SelfDirectedLearning #SDL