Video

จันทร์ปลุกโปรย EP.2 ปิดเทอม เปิดโลก...พร้อมเรียนรู้นอกห้องเรียน

 2 years ago 1528

จันทร์ปลุกโปรย มาร่วมปลุกโปรยความดีงามในตัวครู ก่อนเข้าเรียน กับ ป้าแหวว รศ.ดร.สิริพันธ์ สุวรรณมรรคา อาจารย์เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ครูนิ ดร. นิภาพร กุลสมบูรณ์ EDUCA งานสำคัญก่อนปิดเทอม การเขียนสมุดพกแต่ละเล่ม เหมือนเราได้คิดวิเคราะห์นักเรียนทีละคน สมุดพกเป็น Learning Platform ของผู้ปกครอง ของนักเรียน ของครู และของครูในชั้นต่อไป การเขียนสมุดพก คือการเขียนความจริง ความดี ความงาม ต้นทุน ศักยภาพ ความต้องการและโอกาส ของเด็กแต่ละคนให้ชัดเจน เมื่อเราส่งไม้ต่อไปให้ครูท่านต่อไป เด็กคนนี้จะได้รับการเกื้อกูลให้เกียรติ อย่างมีศักดิ์ศรี
จันทร์ปลุกโปรย ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 06.30 น. ทาง Facebook และ Youtube: EDUCA


TAG: #จันทร์ปลุกโปรย #จิตวิทยาแนะแนว #จิตวิทยาการเรียนรู้ #จิตวิทยาการปรึกษา #จิตวิทยาสังคม #เรียนรู้นอกห้องเรียน #สมุดพก #เขียนสมุดพก