Video

จันทร์ปลุกโปรย EP.31: SEL ภาคปฏิบัติ..เรื่องจริงจากคุณครู (ตอน 1)

 2 years ago 1310

จันทร์ปลุกโปรย มาร่วมปลุกโปรยความดีงามในตัวครู ก่อนเข้าเรียน จันทร์นี้มาร่วมปลุกโปรยการเรียนรู้เรื่องอารมณ์และสังคม จากการจัดการห้องเรียนจริง กับ ป้าแหวว รศ.ดร.สิริพันธ์ สุวรรณมรรคา อาจารย์เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครูนิ ดร. นิภาพร กุลสมบูรณ์ EDUCA และแขกรับเชิญคนพิเศษ ครูหยิน ภรณ์ชภัสร์ โสตถยาคม ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
จันทร์ปลุกโปรยออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 06.30 น. ทาง Facebook และ Youtube: EDUCA


TAG: #จันทร์ปลุกโปรย #จิตวิทยาแนะแนว #จิตวิทยาการเรียนรู้ #จิตวิทยาการปรึกษา #จิตวิทยาสังคม #Social Emotional Learning #SEL #การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม #การจัดการชั้นเรียน #ทักษะชีวิต