Video

จันทร์ปลุกโปรย EP.56: วิจัยตนเอง..อะไร... อย่างไร...ให้มีม (meme)

 2 years ago 1013

วิจัยตนเอง เพื่ออะไร วิจัยตนเอง อย่างไรดี มาร่วมปลุกโปรยความดีงามในตัวครูก่อนเข้าเรียนกับ ป้าแหวว รศ.ดร.สิริพันธ์ สุวรรณมรรคา อาจารย์เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครูนิ ดร. นิภาพร กุลสมบูรณ์ EDUCA ในตอน วิจัยตนเอง..อะไร... อย่างไร...ให้มีม (meme)
จันทร์ปลุกโปรยออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 06.30 น. ทาง Facebook และ Youtube: EDUCA


TAG: #จันทร์ปลุกโปรย #จิตวิทยาแนะแนว #จิตวิทยาการเรียนรู้ #จิตวิทยาการปรึกษา #จิตวิทยาสังคม #วิจัยตนเอง #การวิจัย #การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้