Knowledge

SLC - School as Learning Community โรงเรียนในฐานะชุมชมแห่งการเรียนรู้ คืออะไร พร้อมภาพประกอบ Infographic

SLC - School as Learning Community โรงเรียนในฐานะชุมชมแห่งการเรียนรู้ คืออะไร พร้อมภาพประกอบ Infographic

 3 years ago 17610

SLC (School as Learning Community) โรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ แล้ว SLC หรือ School as Learning Community คืออะไร
SLC เป็นแนวทางของการปฏิรูปการศึกษา โดยการสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ร่วมกัน เด็กทุกคนได้รับสิทธิในการเรียนรู้ ความเสมอภาค และคุณภาพการเรียนรู้สูงขึ้น และการเตรียมพร้อมสังคมสำหรับระบอบประชาธิปไตย ทุกคนต่างเป็นศูนย์กลางในโรงเรียน ยึด 3 ปรัชญาสำคัญ ปรัชญาแห่งความเป็นสาธารณะ ปรัชญาความเป็นประชาธิปไตย และ ปรัชญาแห่งความเป็นเลิศ โดยใช้ระบบกิจกรรม เพื่อช่วยฝึกฝนครูและนักเรียนให้มีการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลังในห้องเรียน
เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่น โดย Prof. Manabu Sato, Ph.D. ปัจจุบันขยายออกเป็นวงกว้างในเอเชีย ผ่านเครือข่ายนานาชาติ เป็นเครื่องมือนำสู่การพัฒนาโรงเรียนแห่งศตวรรษที่ 21

การรวมกลุ่มเครือข่ายครู ผู้บริหารโรงเรียน นักครุศึกษา และนักการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และการพัฒนาครู โดยมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนวัฒนธรรมใหม่ในการเรียนรู้ร่วมกันของ "ทุกคน" ในโรงเรียน มีนักเรียน ครู ผู้บริหาร เป็นตัวละครหลัก และมีนักครุศึกษา นักการศึกษา นักวิชาการ เครือข่ายผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจเรื่องการเรียนรู้ของเด็ก ๆ มาเรียนรู้ร่วมกัน โดยเรียกนวัตกรรมนี้ว่า School as Learning Community หรือ SLC โรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้

SLC School as Learning Community

โครงสร้างสนับสนุนการเรียนรู้ของครู มีชั้นเรียนเป็นศูนย์กลางของทุกกลไกที่เกี่ยวข้อง พื้นที่สำคัญและ กำลังหลัก ในการพัฒนาเชิงวิชาชีพ

SLC - School as Learning Community

SLC: School as Learning Community (โรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้) แตกต่างจากแนวทางปฏิรูปโรงเรียนอื่นๆ อย่างไร

1. SLC มีชุดปรัชญา วิสัยทัศน์ และระบบกิจกรรม
ไม่ใช่สูตรสำเร็จ หรือเทคนิควิธีในการปฏิรูป
2. SLC การบูรณาการแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมพลัง การ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมการไตร่ตรอง ไม่ใช่แนวคิดโดดเดี่ยว เป็นกระบวนการศึกษาบทเรียนที่ยึดการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ การสร้างความเป็นเพื่อนร่วมงานมืออาชีพ ส่งเสริมความเป็นอิสระของโรงเรียน และกระบวนการประชาธิปไตยในการกำหนดนโยบายของโรงเรียน เพื่อสร้างความตระหนักในการเคารพสิทธิมนุษยชนในการเรียนรู้ของนักเรียน และการเติบโตในเชิงวิชาชีพของครูทุกคน
3. ความสัมพันธ์ในการรับฟัง
พื้นฐานสำคัญที่ SLC ตั้งอยู่คือความสัมพันธ์ในการรับฟัง (Listening Relationship) การรับฟังเสียงของผู้อื่นเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ ความสัมพันธ์ในการรับฟังช่วยสร้างการสื่อสารสองทาง การพูดคุยถกเถียง ส่งเสริมให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้อย่างก้าวกระโดดด้วยความร่วมมือกับเพื่อนร่วมทาง
4. ครูทุกคน โรงเรียนทุกแห่ง และทุกเครือข่ายล้วนเป็น “ศูนย์กลาง”
SLC ไม่ใช่แค่ “การเคลื่อนไหวทางสังคม” แต่เป็น “การถักทอเครือข่าย” เป็นการกระจายอำนาจอย่างแท้จริง ไม่มีใครเป็น “ศูนย์รวมอำนาจ” ครูทุกคน โรงเรียนทุกแห่ง และทุกเครือข่ายล้วนเป็น “ศูนย์กลาง”
5. ความเป็นเพื่อนร่วมงานตามวิถีประชาธิปไตย (Democratic Collegiality)
เราไม่มีใครเป็น “เจ้านาย” เครือข่ายการทำงานของเราไม่มีใครเป็น “ศูนย์กลาง” เพียงคนเดียว เพราะทุกคนต่างเป็นศูนย์กลาง ชั้นเรียนของเราทุกคนต่างเป็นศูนย์กลาง

SLC - School as Learning Community

SLC โรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ ยึด 3 ปรัชญาสำคัญ
ปรัชญาว่าด้วยส่วนรวมและความเป็นสาธารณะ (Public Philosophy)
ปรัชญาว่าด้วยประชาธิปไตย (Democracy Philosophy)
และ ปรัชญาว่าด้วยความเป็นเลิศ (Excellence Philosophy)

SLC - School as Learning Community

การสร้างคุณภาพการเรียนรู้ ตามแนวทาง SLC (School as Learning Community) ต้องมี 3 องค์ประกอบสำคัญเหล่านี้

SLC - School as Learning Community

 

ที่มา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครุฯ จุฬาฯ

ชุดหนังสือเพื่อครู
การปฏิรูปโรงเรียน : แนวความคิด “ชุมชนแห่งการเรียนรู้” กับการนำทฤษฎีมาปฏิบัติจริง
พัฒนาบทเรียนร่วมกัน เพื่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ : คู่มือการปฏิรูปโรงเรียนที่ยั่งยืน

Manabu Sato (2019). “School as Learning Community: Global Dissemination and Progress”. Public Lecture Presentation at Faculty of Education, Chulalongkorn University on the 23rd February 2019 (แปลและเรียบเรียง โดย อรรถพล อนันตวรสกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)


TAG: #SLC #School as Learning Community #โรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ #SLCTheSeries #SLC คืออะไร #SchoolAsLearningCommunity