Knowledge

สร้างแรงบันดาลใจในชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน

สร้างแรงบันดาลใจในชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน

 1 year ago 1234

ดร.นันทิดา ศรีเปารยะ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ผู้บรรยาย
สุรศักดิ์ แซ่ลิ้ม ผู้เรียบเรียง

          Active Learning คือกระบวนการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน กิจกรรมหนึ่งทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้แก่การไปชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ซึ่งทาง NSM ได้จัดนิทรรศการ และกิจกรรมการเรียนรู้มากมายในพิพิธภัณฑ์ 4 แห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ตึกลูกเต๋า) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

Active Learning คืออะไร ?
          Active Learning คือ กระบวนการจัดเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมและเปลี่ยนบทบาทผู้เรียนจากผู้รับความรู้เป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ Active Learning ให้นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อให้เชื่อมโยงความรู้ด้วยตัวเองผ่านกระบวนการคิดขั้นสูง ส่วนผู้สอนมีบทบาทสร้างบรรยากาศให้เป็นบรรยากาศแห่งความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มผู้เรียน โดยผู้สอนจัดกิจกรรมที่ท้าทายให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จากวิธีการที่หลากหลาย กิจกรรม Active Learning เช่น การเรียนรู้แบบใช้เกม การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา รูปแบบกิจกรรมดังกล่าวช่วยสร้างเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงข้อมูลให้กับผู้เรียน รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจ ทำให้มีกำลังใจเรียนต่อ

ชวนรู้จัก NSM ผ่าน Online Walk Rally
          พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ใน NSM (ตึกลูกเต๋า) สูง 6 ชั้น แต่ละชั้นจัดนิทรรศการในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน เช่น วิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลังงาน เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย ภายในอาคารยังมีมุมกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการเรียนรู้แบบ Active Learning เช่น ห้องเรียนทดลองวิทยาศาสตร์ มุมนักประดิษฐ์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ โดมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
          พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเป็นศูนย์กลางการศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาในประเทศไทยที่ได้จัดแสดงนิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้ยังเป็นคลังเก็บตัวอย่างอ้างอิงทางธรรมชาติวิทยาอีกมากมาย กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ภายในพิพิธภัณฑ์คือกิจกรรมการเป็นนักสำรวจทางธรรมชาติวิทยาในห้อง Explorium
          พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวิวัฒนาการเทคโนโลยีการสื่อสารตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันด้วยเทคนิคแสง สี เสียง ประกอบด้วยของเล่นวิทยาศาสตร์และกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning มากมาย เช่น กิจกรรม Coding และการควบคุมหุ่นยนต์ใน Innovation Studio, กิจกรรม Fab Lab ที่ให้ผู้เรียนได้ออกแบบชิ้นงานนวัตกรรม
          พิพิธภัณฑ์พระรามเก้านำเสนอหลักการคิดวิธีการทรงงานตามแนวทางของในหลวงรัชกาลที่ 9 และได้จัดนิทรรศการและกิจกรรมเกี่ยวกับวิวัฒนาการของโลกและสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ในโซนนี้มีมากมาย เช่น กิจกรรม Little Maker หรือนักประดิษฐ์ตัวน้อย กิจกรรมชมภาพยนตร์บิกแบงกำเนิดระบบสุริยะ

ประโยชน์การจัดกิจกรรม STEM นอกห้องเรียน
          การจัดกิจกรรม STEM นอกห้องเรียนช่วยกระตุ้นให้นักเรียนสนใจด้าน STEM และสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนเรียนเกี่ยวกับ STEM ผ่านกิจกรรมแบบ Active Learning รวมทั้งช่วยพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียน STEM และยังสร้างแรงบันดาลใจและทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับ STEM อีกด้วย งานวิจัยในประเทศออสเตรเลีย พบว่า การเที่ยวพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มีแรงบันดาลใจมีแนวโน้มจะประกอบอาชีพเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในอนาคตอีกด้วย
สุดท้ายนี้ การให้นักเรียนเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แล้วนำนักเรียนให้ทำกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ทางพิพิธภัณฑ์ได้จัดไว้ ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากการลงมือทำจริง พร้อมทั้งสร้างประสบการณ์ให้นักเรียนจำได้ไม่รู้ลืม

 

NSM Thailandสนับสนุนโดย NSM Thailand

EDUCA 2022: เรียนรู้นอกห้องเรียนแบบ Active learning กับ NSM https://event.educathai.com/educa2022/online-workshop/2894


TAG: #Active Learning #Active Learning คืออะไร #อพวช #NSM #NSMThailand #EDUCA2022 #พิพิธภัณฑ์ #แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน #พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ #ตึกลูกเต๋า #พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา #พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ #พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า #STEM #สะเต็ม