Video

จันทร์ปลุกโปรย EP.9: คุณครูคะ...Are You Ready? #Dek65

 2 years ago 1323

จันทร์ปลุกโปรย มาร่วมปลุกโปรยความดีงามในตัวครู ในช่วงใกล้เปิดเทอม คุณครูพร้อมหรือยัง คำถามที่ช่วยปลุกโปรย ปลุกจากกัลยาณมิตร ที่อยู่เคียงข้าง และพร้อมเดินไปกับเรา EDUCA คือครอบครัวใหญ่ของครูไทย ซึ่งมีนัดเป็นประจำช่วงเดือนตุลาคม ของทุกปี ต่อเนื่องมาจนปีนี้เข้าสู่ปีที่ 14 แล้ว ได้นำหลักคิด และหลักทำ 3-3-3 มี
3 ปลุก ความจริง ความดี ความงาม
3 เวลาอยู่กับลมหายใจ เช้า กลางวัน เย็น
3 หลักคิด ละชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้เบิกบาน
จันทร์ปลุกโปรยออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 06.30 น. ทาง Facebook และ Youtube: EDUCA


TAG: #จันทร์ปลุกโปรย #จิตวิทยาแนะแนว #จิตวิทยาการเรียนรู้ #จิตวิทยาการปรึกษา #จิตวิทยาสังคม #Social Emotional Learning #SEL #การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม