Video

จันทร์ปลุกโปรย EP.11: โปรยเมล็ดพันธุ์แห่งการเรียนรู้ ปลุกผู้เรียนเติบโต งดงาม ยั่งยืน

 3 years ago 1823

จันทร์ปลุกโปรย มาร่วมปลุกโปรยความดีงามในตัวครู ก่อนเข้าเรียน โดยเป็นเรื่องของ สิ่งแวดล้อมศึกษา เป็นทักษะการคิดขั้นสูง รวมพลังเรียนรู้เป็นทีม ร่วมมือรวมพลัง เป็นพลโลกที่เข้มแข็ง กับ ป้าแหวว รศ.ดร.สิริพันธ์ สุวรรณมรรคา อาจารย์เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ครูนิ ดร. นิภาพร กุลสมบูรณ์ EDUCA
จันทร์ปลุกโปรยออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 06.30 น. ทาง Facebook และ Youtube: EDUCA


TAG: #จันทร์ปลุกโปรย #จิตวิทยาแนะแนว #จิตวิทยาการเรียนรู้ #จิตวิทยาการปรึกษา #จิตวิทยาสังคม #Social Emotional Learning #SEL #การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม #สิ่งแวดล้อมศึกษา #สิ่งแวดล้อมรอบตัว