Video

จันทร์ปลุกโปรย EP.26: เรียนรู้สู่ความเจริญอย่างยั่งยืน...อันเกษม

 2 years ago 1144

การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จันทร์ปลุกโปรย มาร่วมปลุกโปรยความดีงามในตัวครู ก่อนเข้าเรียน กับ ป้าแหวว รศ.ดร.สิริพันธ์ สุวรรณมรรคา อาจารย์เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ครูนิ ดร. นิภาพร กุลสมบูรณ์ EDUCA ในตอน เรียนรู้สู่ความเจริญอย่างยั่งยืน...อันเกษม


TAG: #จันทร์ปลุกโปรย #จิตวิทยาแนะแนว #จิตวิทยาการเรียนรู้ #จิตวิทยาการปรึกษา #จิตวิทยาสังคม #Social Emotional Learning #SEL #การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม #เรียนรู้อย่างยั่งยืน #ความยั่งยืน #การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน