Knowledge

EDUCA เอ็ดดูเคชั่นเพลส (Education Place) รวบรวมแหล่งเรียนรู้ออนไลน์เพื่อครูและนักเรียน

EDUCA เอ็ดดูเคชั่นเพลส (Education Place) รวบรวมแหล่งเรียนรู้ออนไลน์เพื่อครูและนักเรียน

 4 years ago 9433

EDUCA รวบรวมแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ทั้งคอร์สเรียน สื่อการสอน เอกสาร บทความ e-Book ระบบสืบค้นฐานข้อมูล วีดิทัศน์มากมาย สำหรับครูและนักเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เข้าถึงข้อมูลที่มีประโยชน์ ในการพัฒนาการศึกษาไทย

1) แหล่งเรียนรู้จากต่างประเทศที่น่าสนใจ

Home-based learning (HBL) 
แหล่งรวมเว็บไซต์ สำหรับทิป และเทคนิคที่ใช้กับครุศึกษาและครูในโครงการ Home-based learning (HBL) แนวทางการเรียนรู้ออนไลน์ที่ใช้ในโรงเรียนที่สิงคโปร์


Amplify.
แหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้สำหรับการเรียนที่บ้าน โดยเน้นที่ 2 กลุ่มคือ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน การเขียน แบ่งเป็นระดับ ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา นอกจากนี้ยังมี Podcast เพื่อวิทยาศาสตร์ บทสนทนาเรื่องวิธีการและการสำรวจทางวิทยาศาสตร์มากมาย
Now This News
YouTube Channel ที่รวบรวมวิดีโอที่มีเนื้อหาด้านสังคม การเมือง ศาสนา และข่าวที่กำลังอยู่ในความสนใจของสังคมโลก อธิบายเนื้อหาที่ค่อนข้างหนัก ให้เข้าใจได้ง่าย ช่วยสร้างพื้นฐานความเข้าใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกของเรา
 

 

2) แหล่งเรียนรู้สำหรับครู

TEACHERS as LEARNERS
นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการศึกษา ส่งเสริมให้เกิดชุมชนครูผู้เรียนรู้ และการพัฒนาการศึกษาไทย ประกอบด้วยรายการสากลพร้อมคำอธิบายในการประยุกต์ และรายการไทย ซึ่งทุกรายการมีองค์ความรู้ทางการศึกษาและ การปฏิบัติการสอนที่ดี
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(DLIT Professional Learning Community : DLIT PLC)

เทคนิคการสอนจากครูไทยและต่างประเทศ 8 กลุ่มสาระฯ ปฐมวัย-ม.6 ความยาวเพียง 15 นาที รวมทั้งรายการต่างๆ ที่น่าสนใจให้ไอเดีย และแรงบันดาลใจในการออกแบบวิธีการสอน จากโครงการโทรทัศน์ครู

Apple Teacher Learning Center
แหล่งข้อมูลสำหรับผู้สอน Apple สร้างสรรค์มาเพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ในชั้นเรียน เริ่มตั้งแต่หาไอเดียดีๆ สำหรับบทเรียน ดูวิธีใช้เทคโนโลยีและหลักสูตรของ Apple อาทิ Apple Teacher, ศูนย์การเรียนรู้ Apple Teacher ใช้งานคู่กับโปรแกรม iTunes และสมาชิก Apple ID

Google Be Internet Awesome 
แหล่งข้อมูลด้านความปลอดภัยดิจิทัลเครื่องมือสำหรับใช้ในห้องเรียน หลักสูตร Be Internet Awesome ช่วยให้นักเรียนเป็นพลเมืองยุคดิจิทัลที่มีความรับผิดชอบ ประกอบไปด้วยเครื่องมือ และวิธีการที่ช่วยให้นักการศึกษาสอนเกี่ยวกับพื้นฐานเรื่องความปลอดภัยดิจิทัล โดยแบ่งเนื้อหาสำหรับนักเรียน นักการศึกษา และครอบครัว
Thai MOOC
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและระหว่างมหาวิทยาลัย เพื่อการสร้าง ปรับปรุงสื่อ รายวิชา การเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOC) เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต สมัครเรียนออนไลน์ฟรี

UniNet 
บริการการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ในต่าง ประเทศเพื่อการใช้ทรัพยากร ตามเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้สะดวก รวดเร็ว ผ่านเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตั้งแต่ปี 2545 - 2562
Chula Mooc
คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาร่วมกันฝึกทักษะทางความคิด ความสามารถ และสติปัญญาเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง จากหลากหลายคณะ การเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด การเรียนรู้ไม่มีสิ้นสุด
Dspace มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบการจัดเก็บวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา เพื่อเป็นคลังข้อมูลวิทยานิพนธ์ และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
TDC ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
TDC หรือ Thai Digital Collection เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ
 

 

3) แหล่งเรียนรู้ สื่อการสอน สำหรับนักเรียน (การจัดการเรียนรู้)

3.1) ทุกกลุ่มสาระวิชา

คลังสื่อการเรียนรู้ (DLIT Resources)
วิดีโอสั้น และสื่อประเภทต่างๆ เข้าใจง่าย ตรงหลักสูตรฯ มีกลุ่มสาระฯ ให้เลือกภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ โดยลงลึกในระดับชั้น ตั้งแต่ ป.1 - ม.6
รวม Links การสอน DLTV
ครูอัพเดตดอทคอม ได้รวบรวมลิงค์การสอน DLTV สำหรับเรียนล่วงหน้า ภาคเรียนที่ 1/63 ชั้นอนุบาล2 - ป.6 ตามกลุ่มสาระฯ และหน่วยการเรียนรู้

OBEC Channel 
สื่อการเรียนการสอนที่มีสาระและมีคุณภาพ จากสถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
e-Book สพฐ.
แหล่งรวมเอกสารในรูปแบบ e-Book อาทิ นโยบาย สพฐ. แผนปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ คู่มือต่างๆ

คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติฯ ที่รวบรวมคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด มีทั้ง e-Book วิดีทัศน์ บันทึกเหตุการณ์สำคัญ
TED-Ed Thai
คลังความรู้ด้านการศึกษาในรูปแบบแอนิเมชันที่ทันสมัย เนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย ที่ถูกแปลเป็นภาษาไทย แบ่งออกเป็น 12 หมวด คือ ศิลปะ, ธุรกิจและเศรษฐกิจ, การออกแบบ, วิศวกรรมและเทคโนโลยี, สุขภาพ, วรรณคดีและภาษา, คณิตศาสตร์, ปรัชญาและศาสนา, จิตวิทยา, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, การศึกษาเชิงสังคม, การสอนและการศึกษา เหมาะสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

 

3.2) ภาษาต่างประเทศ

eng24
โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
 

 

3.3) คณิตศาสตร์

Khan Acedemy Thai
คานอะคาเดมี่ ไทย เว็บไซต์เพื่อการศึกษาที่ได้รับอนุญาตการแปลจาก www.khanacademy.org พากย์เสียงเนื้อหาเป็นภาษาไทยในวิดีโอหมวดคณิตศาสตร์ เรื่องพีชคณิต เหมาะสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
 

 

3.4) วิทยาศาสตร์ STEM วิทยาการคำนวณ และอื่นๆ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช.
มีวิทย์ออนไลน์ รวมรวมคลังความรู้ เกร็ดวิทย์ ศัพท์วิทย์ บทความวิทย์ ประวัตินักวิทยาศาสตร์ในอดีตและปัจจุบัน วารสารอพวช. สื่อวิดีทัศน์ รายการวิทยุออนไลน์ Museum On Demand นิทรรศการเสมือนจริง เปิดประสบการณ์ เสริมสร้างการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต และ 19 สุดยอดนิทรรศการแห่งปี
codingthailand.org
Coding Thailand depa ได้ร่วมมือกับองค์ชั้นนำระดับโลกในการเสริมสร้างการเรียนรู้อย่าง code.org เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ของประเทศ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และวิทยาการคอมพิวเตอร์ รวมถึง ฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ต่อยอดความคิดเป็นนวัตกรรมดิจิทัล เหมาะสำหรับนักเรียนประถมศึกษา 1-6 กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ CODING
STEAM4INNOVATOR โดย NIA
เพจของ STEAM4INNOVATOR ซึ่งเป็นแผนการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรม สำหรับเยาวชนไทยที่ต้องการก้าวไปเป็นนวัตกร แนวทางหลักสำคัญที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. บูรณาการเข้ากับความรู้ความเข้าใจทางด้าน STEAM: Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics และยังรวบรวมข่าวสาร นวัตกรรมของไทย และจากทั่วโลก
คลังความรู้ - นานาสาระน่ารู้ สวทช. 
คลังความรู้ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. นำความรู้หลากหลายเนื้อหา แหล่งรวบรวม e-Book e- Magazine เด็กวิทย์สนุกคิด (เกมวิทยาศาสตร์สนุกๆ) ข่าวสาร บทความ เอกสาร ภาพ วิดีโอ Software และ Infographics


 

สามารถแจ้งข้อมูล แหล่งความรู้ เพิ่มเติมได้ทาง info@educathai.com
Inbox ของ Facebook https://www.facebook.com/educathai/
Line : @educathai


TAG: #สื่อการสอน #แหล่งเรียนรู้ #แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ #โควิด19 #Covid19 #โรคระบาดใหญ่