Knowledge

สอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ผ่านออนไลน์กันอย่างไรนะ

สอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ผ่านออนไลน์กันอย่างไรนะ

 2 years ago 7135

เรียบเรียงโดย จิราพร เณรธรณี

กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีจะจัดการเรียนการสอนอย่างไรในออนไลน์ ?
แล้วทำอย่างไรให้นักเรียนเห็นคุณค่าและสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในออนไลน์มากขึ้น ?

          เรื่องราวเหล่านี้เป็นอีกประเด็นที่ครูควรให้ความสนใจ เพราะในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เน้นการปฏิบัติเป็นหลักมักถูกงดเว้นการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากความไม่สะดวกในด้านต่าง ๆ เช่น สถานที่ ความพร้อมของครูผู้สอน ทำให้กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ค่อย ๆ หายไปในช่วงการเรียนการสอนแบบ on-line

          แล้วจะจัดกิจกรรมลูกเสืออย่างไรให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะและสนุกไปพร้อม ๆ กัน ปฏิเสธไม่ได้ว่าสำหรับเด็กๆนักเรียนของพวกเราแล้ว พวกเขาส่วนใหญ่ชอบการเล่นเกม ดังนั้น การประยุกต์เกมที่นักเรียนเล่นมาเป็นแบบอย่าง ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจและทำให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานและไม่น่าเบื่อ เพราะเป็นการเรียนรู้ที่มีภาพเคลื่อนไหวในหน้าจอสามารถดึงความสนใจของนักเรียนได้มากกว่าการนำเสนอแบบภาพนิ่ง หรือบรรยายอย่างเดียว

          ในบทความนี้ เรามีเกมตัวอย่างมาแนะนำพร้อมวิธีการเล่นโดยสังเขป ดังนี้
ชื่อเกม เกม ABC Story เป็นเกมที่ให้ผู้เล่นอีกคนสร้างเรื่องเพิ่มต่อจากผู้เล่นคนแรก โดยก่อนที่จะพูดเรื่องของตัวเอง จะต้องมีคำพูดของผู้เล่นคนแรกด้วย

สาธิตวิธีการเล่น
ผู้เล่นคนแรกพูดว่า “ฉันจะไปตั้งแคมป์และกำลังนำ ขวาน ”
ผู้เล่นคนที่สองพูดว่า “ฉันจะไปแคมและกำลังนำ ขวาน และ ถุงชิป”
ผู้เล่นคนที่สามพูดว่า “ฉันกำลังจะไปตั้งแคมป์และกำลังนำ ขวาน และ ถุงชิป และ เตาตั้งแคมป์”
ผู้เล่นคนถัดไป ...

          โดยผู้เล่นคนต่อ ๆ ไป ก็จะพูดต่อกันเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งมีผู้เล่นอีกคนที่ไม่สามารถจำถ้อยคำได้ทั้งหมด เกมดังกล่าวไม่ได้ให้ความสนุกเท่านั้น แต่ยังฝึกฝนผู้เล่นหลายด้าน เช่น การจำ การมีวินัย การเคารพกฎกติกา และความซื่อสัตย์ ดังนั้น เกมดังกล่าวจึงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ให้ทั้งความสนุกและทักษะที่ฝึกไปด้วย

          กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ไม่ได้มีเพียงภาพจำที่ว่าต้องยืนกลางแจ้ง การเดินสวนสนาม การกล่าวคำปฏิญาณ เท่านั้น แต่ครูผู้สอนสามารถสอดแทรกทักษะ และคุณธรรมที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตในอนาคตของนักเรียนในรูปแบบของเกม และการเรียนรู้จากการปฎิบัติที่บ้าน ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะ เพื่อพัฒนาตนเองเหมือนกับกิจกรรมที่จัดแบบ on – ground เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ยังทำให้การเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีแบบออนไลน์ ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

แหล่งอ้างอิง
Amnuay Silpa. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี. (ม.ป.ป.). [ออนไลน์]. เข้าถึงจาก https://www.amnuaysilpa.ac.th/scouts/?lang=th (สืบค้นเมื่อ 24 พฤษภาคม 2564)

Boy Scouts of America. Virtual Meeting Fun. (n.d.). [online]. from https://www.mountbakerbsa.org/scouting-at-home/virtual-meeting-fun/ (retrieve May 24, 2021)


TAG: #กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน #สอนออนไลน์ #การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ #ลูกเสือเนตรนารี #สอนลูกเสือ สอนเนตรนารี #โรคระบาดใหญ่ #โควิด19 #COVID19 #กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี #เกม ABC Story