Knowledge

ไทยชนะ หมอชนะ เราชนะ  ครูพร้อมชนะ เราสู้ไปด้วยกัน

ไทยชนะ หมอชนะ เราชนะ ครูพร้อมชนะ เราสู้ไปด้วยกัน

 3 years ago 1990

เรียบเรียงโดย จิราพร เณรธรณี

          ในสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่การสอนมีหลากหลายถึง 5 รูปแบบ ได้แก่ On-site เรียนที่โรงเรียน โดยมีมาตรการเฝ้าระวังตามประกาศของ ศบค. On-air เรียนผ่าน DLTV On-demand เรียนผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ On-line เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต และ On-hand เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร เมื่อการเรียนการสอนไม่ได้มีเพียงการสอนแบบเผชิญหน้า (face to face) อีกต่อไป แล้วครูจะปรับตัว และก้าวผ่านอุปสรรคที่เผชิญอยู่อย่างไร

          ความหลากหลายในการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นนี้ ทำให้ครูผู้สอนต้องมีการปรับตัวโดยนำทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มาประยุกต์ใช้ 5 ทักษะหลัก ดังนี้
1. การปรับตัว ครูจะต้องปรับตัวเรียนรู้จากความผิดพลาดครั้งก่อน นำมาปรับเปลี่ยนตามแต่ละสถานการณ์ที่เผชิญ เช่น จากที่ไม่เคยสอนผ่านหน้าจอ ครูก็ต้องปรับตัวและเรียนรู้การเรียนการสอนแบบออนไลน์ไปพร้อมกับนักเรียนด้วย ปรับแนวคิดของตนเองว่า ทุกสิ่งคือการเรียนรู้
2. การริเริ่มสิ่งใหม่ ครูจะต้องเป็นผู้กล้าที่จะเริ่มทำสิ่งใหม่ ๆ โดยการเรียนรู้มาก่อนเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ เช่น การนำจุดเด่นของการเรียนแบบ face to face กับ ออนไลน์มาผสมกัน โดยใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้สู่นักเรียน
3. การรอบรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนรู้การใช้โปรแกรมต่าง ๆ มาทำสื่อการสอนออนไลน์ หรือเป็นช่องทางในการเรียนการสอน เช่น การใช้โปรแกรมตัดต่อมาตัดต่อสื่อประกอบการสอน
4. การแก้ปัญหาเป็น เนื่องจากการเรียนการสอนมีถึง 5 รูปแบบ ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยน ดังนั้น การแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นขณะสอนจึงสำคัญ เช่น หากมีการเรียนการสอนทั้ง face to face สำหรับนักเรียนที่ได้รับวัคซีนแล้วต้องการมาเรียนที่ห้อง ในขณะเดียวกันยังมีจำนวนนักเรียนที่ยังอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเรียนแบบ Online ครูอาจจะต้องมีการอัดคลิปแบบไลฟ์สด (live) เพื่อให้นักเรียนทางบ้านได้เรียนรู้ไปพร้อมกับเพื่อนด้วย
5. การสื่อสาร ครูจะต้องใช้ภาษาในการสื่อสารที่นักเรียนเข้าใจ โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ เนื่องจากอาจมีความติดขัดทางสัญญาณ หรือพิมพ์ข้อความกำกวม ไม่ชัดเจน

          ทักษะเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และเป็นสิ่งจำเป็นที่ครูในยุคการสอนแบบวิถีใหม่ (New Normal Teaching) ควรมีและฝึกฝนเพื่อตอบสนองกับความหลากหลายในการเรียนรู้ ทั้ง 5 รูปแบบ โดยเฉพาะรูปแบบที่ไม่ใช่ On-site โดยสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึง คือ ทั้ง 5 รูปแบบจะต้องมีความสอดคล้องกันในด้านเนื้อหาการเรียนรู้ที่ผู้เรียนในแต่ละรูปแบบจะได้รับอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ไม่มีเพียงครูเท่านั้นที่ต้องปรับตัว แต่ยังรวมไปถึงหลักสูตร และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่จะต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันด้วย
          ดังนั้น ครูชนะ ในที่นี้ คือ การชนะอุปสรรค หรือบททดสอบที่เข้ามาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือ ผู้เรียนจะต้องได้รับประโยชน์ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

แหล่งอ้างอิง
Thairath. ถอดบทเรียนสารพัดปัญหาจัดการศึกษาในสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 : ทลายข้อจำกัด-สร้าง คุณภาพเท่าเทียม. (2564). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://www.thairath.co.th/news/society/2041921 (สืบค้นเมื่อ 10 พฤษภาคม 2564)

ประชาชาติธุรกิจ. “ครูพร้อม” เว็บออนไลน์ ศธ. เปิดรองรับก่อนเปิดเทอมช่วงโควิด. (2564). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://www.prachachat.net/education/news-666491 (สืบค้นเมื่อ 10 พฤษภาคม 2564)

okmd. ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21. (ม.ป.ป.). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.okmd.or.th/okmd-opportunity/new-gen/262/ (สืบค้นเมื่อ 10 พฤษภาคม 2564)


TAG: #ทักษะในศตวรรษที่21 #โควิด19 #COVID19 #การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ #สอนออนไลน์ #ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 #ทักษะศตวรรษที่21