Knowledge

สอนเดี่ยวมานานขอสอนเป็นทีมบ้างได้ไหม ?

สอนเดี่ยวมานานขอสอนเป็นทีมบ้างได้ไหม ?

 2 years ago 3989

อาทิตยา ไสยพร เรียบเรียง

         กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ช่วยในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพนั้นมีมากมาย มีการสอนรูปแบบหนึ่งที่จะทำให้คุณครูได้นำความพิเศษของตนเอง มาจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ยังไม่เพียงเท่านั้นยังช่วยในเรื่องการทำงานร่วมกันของคุณครูที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์การสอนที่สมบูรณ์กว่าเดิม นั่นคือการสอนเป็นคณะหรือ Team Teaching นั่นเอง

Team Teaching คืออะไร
         การสอนเป็นทีมหรือ Team Teaching เป็นการสอนของครูผู้สอนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยคุณครูแต่ละคนจะร่วมรับผิดชอบตั้งแต่การวางแผนการสอน ดำเนินการสอน ตลอดจนการประเมินผล การสอนแบบนี้เป็นมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับการถ่ายทอดความรู้จากครูผู้สอนที่มีความสามารถและสไตล์การสอนที่หลากหลาย อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นในการจัดกลุ่มนักเรียนเพื่อทำการสอนด้วย โดยสามารถแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มจากความสนใจหรือความสามารถในการเรียนวิชานั้น ๆ รวมไปถึงความยืดหยุ่นของตารางเรียนที่สามารถจัดสรรเนื้อหาได้ตามความต้องการของคุณครูและนักเรียน

Team Teaching มีกระบวนการอย่างไร
         เริ่มจากการหารูปแบบว่าจะร่วมการสอนร่วมกันด้วยรูปแบบใด ทั้งแบบมีหัวหน้าทีม (Team Leader Type) เป็นประธานในการจัดการสอน มีหน้าที่ทุกอย่างเหมือนกับสมาชิกคนอื่น ๆ ซึ่งเหมาะกับการสอนในห้องเรียนขนาดใหญ่ที่มีปริมาณผู้เรียนจำนวนมาก อีกรูปแบบคือแบบไม่มีผู้นำ (Associate Type) หลัก แต่ใช้เกณฑ์ความถนัดและความสามารถของผู้สอนแต่ละท่านในการแบ่งงานกันรับผิดชอบ และรูปแบบสุดท้าย คือ แบบครูพี่เลี้ยง (Master Teacher-Beginning Type) โดยผู้สอนที่มีความชำนาญและประสบการณ์ทำงานสูงกว่าทำงานร่วมกับครูผู้สอนที่ขาดประสบการณ์หรือผู้สอนใหม่ โดยทำหน้าที่คอยช่วยเหลือและให้คำแนะนำ เมื่อได้รูปแบบในการทำการสอนแล้ว มีหลักการที่คุณครูควรพิจารณาต่อ ดังนี้
1. การร่วมกันวางแผนการสอน การแบ่งหน้าที่ของคุณครูแต่ละท่านในการจัดการหลักสูตรที่ต้องวางแผนอย่างรอบคอบและป้องกันความขัดแย้งในการมอบหมายภาระงานให้แก่นักเรียน คำนึงถึงขั้นตอนการดำเนินการสอนว่าจะจัดกลุ่มนักเรียนอย่างไร รูปแบบการเรียนเป็นวิธีการใด อุปกรณ์ที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง รวมถึงวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมว่าควรเป็นอย่างไร
2. การประชุมหลังการทำการสอนในแต่ละครั้ง หลังจบการสอนแต่ละครั้งให้คุณครูในทีมร่วมกันใช้เวลาเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแก้ไขและร่วมกันวางแผนการเรียนการสอน ภาระงานที่ต้องมอบหมาย และการประเมินผลชั้นเรียนในครั้งถัดไป

ความท้าทายในการสอนเป็นทีม
         การสร้างทีมคุณครูที่มีความแตกต่างกันทั้งสไตล์การสอนและความชอบในการทำงาน ย่อมไม่ใช่เรื่องง่าย บางท่านไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงชอบคงการสอนแบบเดิม ๆ แต่เมื่อทำงานร่วมกับผู้อื่นจึงต้องปรับการสอนของตนเองให้สามารถเข้ากันได้กับเพื่อนร่วมทีม อีกทั้งการสอนเป็นทีมยังใช้ระยะเวลาในการวางแผนเพิ่มมากขึ้น เนื่องมาจากการตัดสินใจทุกอย่างไม่สามารถตัดสินใจคนเดียวได้ รวมไปถึงการสนับสนุนของผู้ปกครองและผู้บริหาร ที่บางท่านยังคงไม่พร้อมเปิดรับการสอนเป็นทีม สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความท้าทายของคุณครูที่ต้องพบเจอและต้องร่วมกันแก้ไขและฝ่าฟันไปด้วยกันในการสอนเป็นทีม

         การสอนเป็นทีม เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการสอนที่น่าตื่นเต้นและท้าทายความสามารถของคุณครู ในการจัดและออกแบบการสอนใหม่ ๆ ให้แก่ผู้เรียน เมื่อคุณครูในทีมมีการเตรียมการและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ทั้งการวางแผนร่วมกัน การให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและปรับปรุงเมื่อสอนเสร็จ ก็จะช่วยให้การสอนเป็นทีมสามารถดำเนินไปได้ต่อเนื่อง เกิดประโยชน์ต่อทั้งนักเรียนที่ได้รับประสบการณ์การเรียนในรูปแบบใหม่และคุณครูยังได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน

อ้างอิง
ครูประถมดอทคอม. (2561, 2 มิถุนายน). วิธีสอนแบบทีม (Team Teaching Method). https://www.krupatom.com/education_1814/วิธีสอนแบบทีม-team-teaching-method/

Buckley, F. J. (2021). Team teaching: Advantages, disadvantages. https://education.stateuniversity.com/pages/2493/Team-Teaching.html


TAG: #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #Team Teaching #จับกลุ่ม #สอนเป็นทีม #ครูพี่เลี้ยง #บูรณาการ