Knowledge

อีโมจิ (Emojis) ในห้องเรียนออนไลน์ใช้คุ้มยัง

อีโมจิ (Emojis) ในห้องเรียนออนไลน์ใช้คุ้มยัง

 2 years ago 1993

จิราพร เณรธรณี

          การเรียนการสอนออนไลน์เป็นรูปแบบการเรียนที่ทั้งครูและผู้เรียนคงเคยชินกันมาตั้งแต่ช่วงที่มีการระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่หนักหน่วง และพบวิธีการสื่อสารที่ได้นำมาใช้ในห้องเรียนออนไลน์กันอย่างแพร่หลาย คือ อีโมจิ (Emojis) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์หรือรูปภาพใช้สื่อความหมายต่าง ๆ แทนตัวอักษรข้อความหรือคำพูด แต่รู้หรือไม่ว่าอีโมจิในห้องเรียนออนไลน์เป็นได้มากกว่าการใช้สื่อสารเพื่อแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม การเช็กชื่อเข้าเรียน การให้ผลย้อนกลับ และการตรวจสอบความเข้าใจบทเรียนของผู้เรียน
          ก่อนอื่นขอทำความเข้าใจคำว่า “ห้องเรียนออนไลน์” เพื่อให้เข้าใจตรงกันเสียก่อน ห้องเรียนออนไลน์ในบริบทนี้ไม่ได้จำกัดเพียงโปรแกรมวิดีโอสำหรับการถ่ายทอดสดการเรียนการสอนในระยะไกลเท่านั้น แต่ห้องเรียนออนไลน์ คือ ช่องทาง หรือพื้นที่ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอน รวมทั้งการเอื้ออำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนด้วย

แนวทางการนำอีโมจิมาใช้ในห้องเรียนออนไลน์
1. การนำอีโมจิมาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม warm up ก่อนเรียน โดยครูให้ผู้เรียนเลือกอีโมจิมาคนละ 1 รูป แล้วบอกว่าอีโมจิที่เลือกมาคืออะไร และแสดงถึงอะไร แล้วให้ผู้เรียนเชื่อมโยงสถานการณ์ที่สอดคล้องกับอีโมจิที่เลือก ยกตัวอย่าง เลือกธงชาติยูเครน เพื่อต้องการแสดงจุดยืน (standpoint) ของตนเองในเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างยูเครนและรัสเซีย พร้อมบอกเหตุผล และความเป็นมาของเรื่องดังกล่าวอย่างคร่าว ๆ
2. การแสดงความรู้สึกของผู้เรียนในช่วงก่อนและหลังเรียนในเรื่องนั้น ๆ การแสดงความรู้สึกผ่านการใช้อีโมจิ เป็นเรื่องที่ดียิ่งสำหรับผู้เรียนที่ไม่ค่อยพูด หรือไม่อยากพูด เนื่องจากการใช้คำพูดอธิบายความรู้สึกของตนเองอาจจะค่อนข้างยืดยาวมากกว่าการใช้อีโมจิเพียงภาพเดียว ยกตัวอย่าง หากผู้เรียนต้องการแสดงความรู้สึกสนุกสนาน ก็สามารถเลือกใช้อีโมจิได้หลากหลาย เช่น อีโมจิหน้ายิ้ม อีโมจิตัวการ์ตูนเต้น อีโมจิหน้าหัวเราะ ฯลฯ ดังนั้น การตีความภาพอีโมจิที่ใช้แทนการสื่ออารมณ์ในแต่ละบุคคลจึงแตกต่างกัน
3. การสร้างความโดดเด่นในการเก็บผลงานของผู้เรียน อีโมจิสามารถเพิ่มลงในชื่อของแฟ้มเก็บผลงานออนไลน์ของผู้เรียน เช่น Google Drive, Dropbox และ OneDrive เพื่อสร้างความโดดเด่นในการจัดหมวดหมู่แฟ้มงาน เพราะการมองภาพอีโมจิจะทำให้เข้าใจและรับรู้ข้อมูลได้เร็วกว่าการอ่านข้อความ ทั้งยังเป็นการเพิ่มสีสันของแฟ้มสะสมผลงานอีกด้วย
4. การปรับแต่ง Google Classroom ด้วยอีโมจิ เว็บไซต์แนะนำสำหรับการตกแต่ง คือ https://getemoji.com โดยการตกแต่งควรคำนึงถึงความสอดคล้องกับเนื้อหา หรือวิชา และสิ่งที่ควรระวังอีกสิ่งหนึ่งคือ การใช้เยอะเกินความจำเป็น เพราะแทนที่จะสร้างสีสันให้ห้องเรียนออนไลน์ แต่กลับกลายเป็นการทำให้ผู้เรียนตาลายยิ่งขึ้นไปอีก
5. การใช้อีโมจิแทนการเขียนชื่อ-นามสกุลจริงของผู้เรียน กรณีมีการทำควิซ (Quiz) หรือเล่นเกมตอบคำถามในห้องเรียนออนไลน์ หากผู้เรียนไม่ประสงค์เขียนชื่อตนเองลงไป อาจจะใช้อีโมจิแทนได้ นอกจากนี้ การประกาศข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ อาทิ คะแนนสอบ การใช้อีโมจิเป็นภาพประจำตัว แทนการใช้รหัสก็จะเพิ่มสีสันและความสะดวกในการเรียนการสอนออนไลน์อีกด้วย

          ผู้เขียนมองว่า ภาพอีโมจิบางภาพสามารถสื่อสารได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับการตีความหมายของผู้ใช้ การทำความเข้าใจร่วมกันต่อภาพอีโมจินั้น ๆ เสียก่อนจะช่วยให้การสื่อสารบรรลุผลยิ่งขึ้น ดังนั้น การถามมุมมองความคิด หรือความเข้าใจต่ออีโมจิที่เลือกมาเพื่อสื่อสารจึงเป็นสิ่งสำคัญด้วยเช่นกัน

รายการอ้างอิง
ครูปอนด์. (2564, 20 พฤษภาคม). การใช้ Emoji ปรับแต่ง Google Classroom. Inskru. https://inskru.com/idea/-Ma6fBeg6TbItHiB1vyJ

Kozlowsky, A. (2021, May 8). Emojis in the classroom. National Education Association. https://www.nea.org/advocating-for-change/new-from-nea/emojis-classroom

Burns, M. (2022, January 5). How to use emojis in teaching. Edutopia. https://www.edutopia.org/article/how-use-emojis-teaching


TAG: #การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ #สอนออนไลน์ #Emoji #ห้องเรียนออนไลน์ #การจัดการชั้นเรียน #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้