Knowledge

รวม 5 ทริก ChatGPT ใช้ให้เป็น เล่นให้ถูก

รวม 5 ทริก ChatGPT ใช้ให้เป็น เล่นให้ถูก

 8 months ago 912

สุรศักดิ์ แซ่ลิ้ม

ChatGPT คืออะไร?
         ChatGPT เป็นเครื่องมือประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) ที่ขับเคลื่อนด้วย AI กล่าวอย่างง่ายคือ ChatGPT เป็น AI ที่เชี่ยวชาญด้านภาษาเป็นพิเศษ และเข้าใจภาษามนุษย์ รวมถึงตอบสนองตามสิ่งที่มนุษย์ต้องการได้ อย่างไรก็ดี ChatGPT ยังมีข้อจำกัดบางประการ เช่น การคำนวณทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง การดึงข้อมูลบางส่วนที่อาจไม่อัปเดต ดังนั้น ผู้ใช้จึงควรทำความเข้าใจถึงความสามารถและขีดจำกัด รวมถึงวิธีการใช้ ChatGPT อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

1. ตั้งคำถาม/คำสั่งต้องชัดเจน
          ลองจินตนาการให้มีคนมาถามเราว่า “อะไรเอ่ยบินได้?” เราคงมีคำตอบในใจตั้งแต่นกถึงเครื่องบิน เช่นกันกับ ChatGPT หากเราตั้งคำถามไว้กว้างมากเกินไปอาจทำให้เราไม่ได้คำตอบที่เราต้องการ ดังนั้น เราจึงควรตั้งคำถามที่เติมรายละเอียดเข้าไปให้มากเท่าที่ทำได้ แล้ว ChatGPT จะให้คำตอบที่เราต้องการ
          ตัวอย่างคำถาม/คำสั่งที่ไม่ควรใช้: “สัตว์ปีกที่บินได้คืออะไร?” หรือ “จงเขียนเรียงความ”
          ตัวอย่างคำถาม/คำสั่งที่ควรใช้: “สัตว์ปีกมีวิวัฒนาการมาอย่างไร?” หรือ “จงเขียนเรียงความหัวข้อ บ้านของฉัน ความยาวไม่เกิน 8 บรรทัด”

2. ใช้น้อง (ChatGPT) ต้องอดทน
          ChatGPT เหมือนเด็กอัจฉริยะคนหนึ่ง แม้ว่าจะคิดไวและคิดได้แทบทุกเรื่องบนโลกใบนี้ แต่ ChatGPT ก็ต้องใช้เวลาในการประมวลผล เนื่องจาก ChatGPT เป็น AI แบบ Limited Memory ทำให้เมื่อได้รับคำถามหรือคำสั่งจากผู้ใช้แล้วจึงประมวลผลด้วยข้อมูลขนาดมหาศาลที่เก็บไว้ นอกจากการประมวลผลแล้ว ChatGPT ต้องใช้เวลาอีกส่วนหนึ่งเพื่อกลั่นกรองให้คำตอบหรือผลลัพธ์เป็นไปตามที่ผู้ใช้กรอกมามากที่สุด ดังนั้นสิ่งนี้เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผู้ใช้ควรกรอกคำสั่งหรือคำถามให้ละเอียด เพื่อประหยัดเวลาตนเองและช่วยให้ ChatGPT ทำงานง่ายขึ้นด้วย

3. ใช้พี่ (ChatGPT) ปิ๊งไอเดีย
          ความสามารถของ ChatGPT ไม่ได้มีเพียงแค่ตอบคำถามกับทำตามคำสั่งเท่านั้น เรายังสามารถโยนโจทย์คำถามปลายเปิดให้ ChatGPT ได้โยนไอเดียกลับมาหาเรา เนื่องจาก ChatGPT สามารถตอบคำถามเดิมกี่รอบก็ได้ ดังนั้น เราก็จะได้ไอเดียที่แตกต่างกันและน่าสนใจมากขึ้น บางที ChatGPT อาจจะจุดประกายไอเดียอะไรบางอย่างให้เราก็ได้ ให้เพื่อนครูเล่น ChatGPT ด้วยคำสั่ง “Create an integrated classroom activity in mathematics class to promote emotional intelligence” (จงสร้างกิจกรรมชั้นเรียนแบบบูรณาการในรายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์) หรือลองปรับเป็นวิชาอื่น ๆ ก็อาจพบไอเดียที่น่าสนใจจาก AI ตัวนี้

4. หาคำสั่งที่ชอบ เพื่อให้ได้คำตอบที่ใช่
          เนื่องด้วย ChatGPT เป็นแบบ AI แบบ Limited Memory ดังนั้นเราจึงต้องพยายามหาประโยคสนทนากับ ChatGPT สำหรับสั่ง/ถาม หรือ Prompt ให้เหมาะสมกับคำตอบที่เราต้องการ โดยเราสามารถหา Prompt ได้ 2 แบบ แบบแรกคือการหา Prompt ด้วยตัวเองผ่านการทดลองแบบลองผิดลองถูก เมื่อเราทดลองใช้ Prompt สัก 2 – 3 ครั้งแล้วเห็นว่า ChatGPT ให้คำตอบที่เราต้องการ เราก็สามารถนำ Prompt นี้ไปใช้ได้ ส่วนแบบที่ 2 คือการนำ Prompt สำเร็จรูปจากผู้ใช้คนอื่นที่ผ่านการทดลองมาใช้ได้เหมือนกัน เพราะเป็นคำสั่งชุดเดียวกัน ย่อมให้คำตอบเบื้องต้นคล้ายกัน ทั้งนี้ ผู้ใช้ควรตรวจสอบคำตอบหรือข้อมูลที่ได้จาก ChatGPT ให้ทุกครั้ง เพื่อกลั่นกรองอีกขั้นหนึ่ง

5. ใช้คนเดียวไม่สนุก ชวนเพื่อนลุกมาใช้ด้วย
          ในเมื่อ AI เป็นของใหม่ ทันสมัย และมีประโยชน์ขนาดนี้ คงดีไม่น้อยหากครูผู้ใช้จะชักชวนเพื่อนครูเข้าสู่วงการ AI ด้วยเหมือนกัน เพื่อก่อให้เกิดชุมชน “ครู 4.0” ภายในโรงเรียน จุดมุ่งหมายของชุมชน “ครู 4.0” คือการสร้างห้องเรียนที่ทันสมัยเพื่อนักเรียนที่ทันสมัยด้วยครูที่ทันสมัย และเมื่อโรงเรียนใช้ AI หรือเทคโนโลยีสำหรับการจัดการเรียนรู้ในระยะยาวแล้วก็จะเกิดเป็นสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีที่ฝังรากลึกในผู้บริหาร ครู และนักเรียน ดังนั้น การเปิดวงสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ AI และเทคโนโลยีจึงถือเป็นการขับเคลื่อนให้การเรียนการสอนภายในโรงเรียนเข้าสู่ยุค “ครู 4.0” และ “โรงเรียน 4.0” อย่างแท้จริง
          AI เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์แก่วงการศึกษาอย่างมาก อนาคตการศึกษาไทยจึงฝากความหวังกับผู้นำทางการศึกษาทั้งในระดับผู้บริหารและครูผู้ปฏิบัติงาน ในการเป็นผู้บุกเบิกนำ AI เข้ามาปรับใช้กับการศึกษาไทยอย่างจริงจัง เพื่อขับเคลื่อนให้การศึกษาไทยยังคงทันสมัยและก้าวทันโลกต่อไป

แหล่งอ้างอิง
Hspray. (2023). 6 Tips and Tricks for using ChatGPT. Sprint. https://thesprintgroup.com/blog/6-tips-and-tricks-for-using-chatgpt/

Peridot. (2023). ChatGPT คืออะไร? ใช้งานอย่างไร? วิธีป้อนคำสั่ง? มาดูกันเถอะ. Designil. https://www.designil.com/chatgpt/#withi_kar_pxn_kha_sang_Prompt_kab_ChatGPT_hi_kheiyn_bthkhwam


TAG: #KruandAI #AI #Artificial Intelligence #ChatGPT #ปัญญาประดิษฐ์ #ครู 4.0 #เทคโนโลยีการศึกษา #โรงเรียน 4.0 #ทักษะการใช้เทคโนโลยี #การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้