Knowledge

Infographic: 8 ทักษะจำเป็น เติม 4 พลังชีวิต สร้างนักเรียนให้เป็นผู้นำ

Infographic: 8 ทักษะจำเป็น เติม 4 พลังชีวิต สร้างนักเรียนให้เป็นผู้นำ

 2 years ago 2596

เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศ ที่จะเติบโต และเป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาประเทศในโลกยุคศตวรรษที่ 21 การสร้างให้คนให้มีภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) เป็นเรื่องสำคัญ 8 ทักษะจำเป็นดังนี้
- ทักษะการบริหารเวลา
- ทักษะการวางแผน
- ทักษะการตั้งเป้าหมาย
- ทักษะพื้นฐานเรื่องการจัดการให้เป็นระบบระเบียบ
- ทักษะการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
- ทักษะในการฟัง
- ทักษะเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์
- ทักษะการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม

เติมพลังชีวิต ทั้ง 4 มิติ คือ ด้านกายภาพ สติปัญญา สังคมและอารมณ์ และจิตวิญญาณ
- กินอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ
- เรียนรู้วิธีการใหม่ ๆ จากที่อื่น ไม่ใช่จากที่โรงเรียนเท่านั้น
- ใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวและเพื่อนฝูง
- แบ่งเวลาให้กับการช่วยเหลือผู้อื่น

8 ทักษะจำเป็น สร้างผู้เรียนเป็นผู้นำ ทักษะศตวรรษที่21


TAG: #ทักษะศตวรรษที่21 #กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน #ภาวะความเป็นผู้นำ